Call Centrum800 220 800

Vytvořit
poptávku
 
 
ico
 

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a zajištění pobytových služeb

I Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a zajištění pobytových služeb (dále jen „Všeobecné podmínky“) se vztahují na všechny zájezdy a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře ITS BILLA TRAVEL s.r.o. se sídlem v Říčanech, Modletice 67, PSČ 251 01, IČ 285 12 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 147018, a upravují práva a povinnosti mezi cestovní kanceláří ITS BILLA TRAVEL s.r.o. (dále také jen „CK“) a zákazníkem.

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zájezdu (případně jiné smlouvy, je-li tak uvedeno) uzavřené mezi CK a zákazníkem (dále také jen „Smlouva“).  Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře s CK Smlouvu, tj. smlouvu, jejímž předmětem je zájezd anebo i zajištění samotného ubytování a související služby (dále jen „zájezd“), nebo osoba, v jejíž prospěch byla taková Smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena ve smyslu § 1767 a § 1768 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen “ObčZ“). Podpisem Smlouvy vyjadřuje zákazník svůj souhlas s akceptací těchto Všeobecných podmínek. Odlišné podmínky uvedené ve Smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami. V případě, kdy předmětem Smlouvy je pouze pobyt, použijí se tyto Všeobecné podmínky i na pobyt.

 

II Předmět smlouvy

Následující podmínky tvoří základ Smlouvy, kterou uzavírá zákazník s CK jako pořadatelem, o zajištění zájezdu nebo jednotlivé služby cestovního ruchu, případně o zajištění pobytových služeb, aniž se jedná o zájezd. Předmětem Smlouvy je závazek CK poskytnout zákazníkovi dohodnuté služby cestovního ruchu, a to buď zájezd, tzn. předem sestavenou kombinaci služeb cestovního ruchu ve smyslu ustanovení §1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „Zákon o cestovním ruchu“), nebo pobyt s doplňkovými službami, např. snídaní apod. (dále jen „pobyt“), což je jednotlivá služba cestovního ruchu, a povinnost zákazníka zaplatit dohodnutou cenu za poskytnuté služby. Ve vztahu k zájezdu i pobytu je mezi smluvními stranami vždy uzavírána Smlouva o zájezdu.  Zájezd a pobyt jsou rovněž společně označovány i jako („služby“).

 

III Uzavření smlouvy

3.1          Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem je uzavírán na základě Smlouvy. V případě uzavření Smlouvy prostředky komunikace na dálku dle § 1820 a násl. ObčZ je Smlouva a potvrzení o zájezdu odesíláno CK do e-mailové schránky zákazníka či na jeho korespondenční adresu s tím, že Smlouva poté bude uložena po dobu 5 – ti let u CK a na vyžádání ji CK Zákazníkovi poskytne. Zákazník uzavřením Smlouvy, případně učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s katalogem, případně dodatečnými nabídkami a těmito Všeobecnými podmínkami. Zároveň zákazník prohlašuje, že byl srozuměn s přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydanými příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci Smlouvy a případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

 

3.2          Obsah Smlouvy je určen katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, přepravními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě. V otázkách neupravených smlouvou o zájezdu, dodatečnými podmínkami, Všeobecnými podmínkami, Přepravními podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu, tvořící její nedílnou součást, se smluvní vztah mezi CK a zákazníkem řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, platnými právními předpisy Evropských společenství/Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

3.3       Zákazník je plně odpovědný za správnost údajů uvedených v potvrzení rezervace / ve Smlouvě a prohlašuje, že tyto údaje zkontroloval s tím, že jsou správné. Zákazník je rovněž zodpovědný za to, že se jeho cestovní doklady (např. cestovní pas) budou plně shodovat s údaji ve Smlouvě a je povinen si zkontrolovat bezprostředně po obdržení ze strany CK správnost údajů v cestovních podkladech.    

3.4         Smlouva nabývá účinnosti až po zaplacení zálohy ceny zájezdu sdělené ze strany CK. Pokud zákazník nezaplatí dohodnutou zálohu ani po další výzvě ze strany CK v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, Smlouva nevstoupí v účinnost a její platnost bez dalšího zaniká. V případě krátkodobých rezervací (čl. 4.2) nabývá Smlouva účinnosti již podpisem obou smluvních stran. Před uzavřením smlouvy si CK vyhrazuje právo na změnu skutečností uvedených v katalogu. Údaje uvedené ve Smlouvě mají přednost před informacemi v katalogu.

3.5        V případě, že je ve smlouvě o zájezdu či v jiném smluvním ujednání mezi CK a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd „na vyžádání“, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká a smlouva o zájezdu se stává účinnou uzavřením smlouvy o zájezdu a současně úhradou ceny zájezdu zákazníkem, dle bodu 3. Smlouva o zájezdu se v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle § 548 odstavec druhý občanského zákoníku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný zájezd není k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny na straně CK. V případě naplnění rozvazovací podmínky CK nejpozději do sedmi dní od úhrady plné ceny zájezdu zákazníkovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o zájezdu a bezodkladně mu vrátí uhrazené finanční prostředky v plné výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nad rámec vrácených finančních prostředků nárok na jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze strany CK.

 

IV Ceny a platební podmínky

4.1          Ceny zájezdů a pobytů jsou k dispozici na webových stránkách www.itsbilla.cz, call centru 800 220 800 a na prodejních místech uvedených v katalogu resp. na www.itsbilla.cz. Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování v základním typu pokoje dle popisu v katalogu a stravování podle Smlouvy, případně program během zájezdu a služby delegáta, transfery v destinaci a zákonné pojištění CK proti úpadku, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak.

 4.2          Zákazník je povinen do 5 - ti dnů po obdržení návrhu Smlouvy od CK poukázat zálohu ve výši 10 % (minimálně však 1.000 Kč) ze sjednané ceny zájezdu či pobytu dle pokynů CK na bankovní účet CK. U leteckých zájezdů a zájezdů do exotických destinací je CK oprávněna požadovat zálohovou platbu ve výši 30% z celkové ceny zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CK vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti ve značkové prodejně partnerské cestovní kanceláře EXIM TOURS. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní kancelář ITS BILLA TRAVEL právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 8.2, čímž není dotčeno právo CK  na náhradu škody.

4.3          Doplatek ceny je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu či pobytu. Pokud mezi datem rezervace a zahájením zájezdu / pobytu zbývá méně než 30 dnů (tzv. „krátkodobá rezervace“), je třeba celkovou cenu uhradit do konce pracovního dne, ve kterém byl zájezd či pobyt objednán.

 4.4          Cestovní podklady budou zaslány na zákazníkem uvedenou adresu poštou nebo elektronicky po úhradě celkové ceny zájezdu či pobytu přibližně 3 týdny před jeho zahájením. Číslo rezervace je třeba uvádět při každé platbě jako variabilní symbol a rovněž při komunikaci s CK.

 4.5          Zákazník bere na vědomí, že úhrada pojistného cestovního pojištění musí být poukázána nebo uhrazena v plné výši spolu se zálohou ceny zájezdu. V případě doobjednání cestovního pojištění až po uhrazení zálohy musí být jeho cena uhrazena do konce příslušného pracovního dne, ve kterém došlo k objednávce. Cestovního pojištění nelze doobjednat po doplacení celkové ceny zájezdu. Pojistné krytí začíná teprve úhradou pojistného v plné výši.

 4.6          Cenu zájezdu lze zvýšit jen, dojde-li k některému z následujících důvodů:

a) zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot. Ceny zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí od měsíčního průměru nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram jako Barges FOB Rotterdam Higg. Cena paliva použitá pro kalkulace zájezdů je 550 USD/MT. V případě, že dojde k navýšení průměrné ceny leteckého paliva nad 600 USD/MT, je CK oprávněna zvýšit cenu pro každou osobu včetně dětí o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každé započaté 1 % cenového nárůstu nad 600 USD/MT bude cena zájezdu zvýšena o: aa) 40 Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom směru z místa odletu do místa cílového letiště do 3,5 hod. ab) 100 Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom směru z místa odletu do místa cílového letiště nad 3,5 hod. Informace o délce letů naleznete na úvodních stránkách katalogu.

b) zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků. CK je v takovém případě oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu nebo

c) zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více jak 10 %. Pro tento případ se stanovuje přesný výpočet zvýšení ceny tak, že zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající procentu navýšení. Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit CK rozdíl v ceně zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka má CK právo od Smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo CK na náhradu újmy;

d) dodatečné zvýšení cen vstupů do jednotlivých objektů v destinaci (např. v rámci poznávacích zájezdů). CK je v takovém případě oprávněna jednostranně navýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené ceně na osobu

e) dodatečné navýšení cen místních lokálních poplatků (např. pobytových či turistických tax). CK je v takovém případě oprávněna jednostranně navýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené ceně na osobu. V případě splatnosti těchto poplatků na místě je zákazník povinen uhradit navýšenou částku v hotovosti dle instrukcí v destinaci.

 

V Práva a povinnosti zákazníka

a) Práva – k právům zákazníka, vyjma dalších práv založených Smlouvou a platnými právními předpisy, patří především právo

– na řádné poskytnutí dohodnutých a zaplacených služeb,

– požadovat a obdržet od CK všechny dostupné informace, které jsou důležité pro zájezd / pobyt a týkají se sjednaných služeb,

– na reklamaci služeb a její řádné a včasné vyřízení,

– na ochranu poskytnutých osobních údajů. CK neposkytuje třetím osobám informace o jménech účastníků zájezdu / pobytu a místech jejich pobytu. Tyto informace nebudou sděleny třetím osobám ani v naléhavých případech, leda že by si cestující poskytování informací vysloveně přál. Náklady vzniklé zprostředkováním naléhavých zpráv hradí zákazník. Zákazníkům se proto doporučuje poskytnout svým blízkým osobám přesnou adresu místa zájezdu / pobytu,

– na odstoupení od Smlouvy za sjednaných podmínek,

– na písemné oznámení změny v osobě účastníka zájezdu za sjednaných podmínek,

– v případě zájezdu společně se Smlouvou či na žádost před jejím uzavřením obdržet doklad o uzavřeném pojištění CK pro případ úpadku.

 

b) Povinnosti – k základním povinnostem zákazníka, vyjma dalších povinností založených Smlouvou a platnými právními předpisy, patří především povinnost

– poskytnout CK nezbytnou součinnost, která je potřebná k řádnému poskytnutí sjednaných služeb, tzn. především sdělit CK úplné a pravdivé informace, předložit nezbytné dokumenty, jako je např. cestovní pas, souhlas zákonného zástupce v případě účasti osoby ve věku 15 až 18 let, která cestuje bez doprovodu atp.,

– během zájezdu nebo pobytu zajistit doprovod dospělé osoby pro osoby mladší 15 let,

– v dohodnutých termínech zaplatit sjednanou cenu,

– převzít cestovní podklady,

– dostavit se ve sjednaném čase na sjednané či CK určené místo se všemi potřebnými podklady (pas, vízum atd.),

– chovat se tak, aby nevznikly žádné újmy,

– dodržovat pasové, celní, devizové, zdravotní a bezpečnostní předpisy,

– řídit se pokyny průvodce nebo zástupce CK a dodržovat program zájezdu.

 

VI Práva a povinnosti CK

a) Práva – k základním právům CK, vyjma dalších práv založených Smlouvou a platnými právními předpisy, patří především právo

– na včasnou úhradu dohodnuté ceny,

– na odstoupení od Smlouvy za sjednaných podmínek,

– neposkytnout zákazníkovi plnění na základě Smlouvy, pokud zákazník v rámci zájezdu nebo pobytu navzdory napomenutí trvale narušuje průběh zájezdu nebo pobytu hrubě nevhodným chováním. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit pořadateli náhradu způsobené újmy,

– na sdělení pravdivých a úplných informací ze strany zákazníka.

 

b) Povinnosti – k základním povinnostem CK, vyjma dalších povinností založených Smlouvou a platnými právními předpisy, patří především povinnost

– řádně a včas poskytnout sjednané služby,

– pravdivě, včas a řádně informovat zákazníka o všech důležitých skutečnostech,

– mít uzavřené pojištění v rozsahu § 6 a násl. Zákona o cestovním ruchu a na vyžádání jej zákazníkovi předložit.

 

VII Sjednané služby a jejich změny

7.1          Ze strany zákazníka

7.1.1      Zákazník má právo na změnu některých níže uvedených údajů ve Smlouvě za uvedených podmínek. CK je oprávněna požadovat od zákazníka zaslání písemného oznámení o této změně (poštou nebo emailem);

7.1.2      Před zahájením zájezdu / pobytu může zákazník oznámit CK, že se zájezdu / pobytu místo něho či osoby uvedené ve Smlouvě či rezervaci zúčastní jiná osoba, uvedená v oznámení, a to s účinností ke dni doručení tohoto oznámení. Oznámení musí být písemné a obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a vstupuje do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy na místo původního zákazníka. CK je oprávněna účtovat si za tuto změnu poplatek, který závisí od doby, která zbývá do zahájení zájezdu / pobytu:

a) pokud je oznámení o změně doručeno CK nejpozději 31 dní před zahájením zájezdu resp. pobytu, je změna bezplatná;

b) pokud je oznámení o změně doručeno CK 30 a méně dní před zahájením zájezdu resp. pobytu, CK je oprávněna účtovat si jednorázový poplatek 300 Kč za každou dílčí změnu. Zaslání nových cestovních dokladů zákazníkovi je možné až po zaplacení tohoto poplatku.

Původní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny zájezdu / pobytu a úhradu poplatku za změnu.

7.1.3      V případě, že zákazníkem bude požadovaná změna termínu odjezdu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu, posuzuje se takový požadavek jako návrh zákazníka na ukončení Smlouvy původní a uzavření Smlouvy nové. V případě, že CK takový návrh akceptuje, bude nová Smlouva uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.

 

7.2          Ze strany CK – změna podmínek z objektivních důvodů

7.2.1      Jeli CK z objektivních důvodů nucena před zahájením zájezdu / pobytu změnit podmínky Smlouvy, může zákazníkovi navrhnout její změnu. Pokud navržená změna vede také ke změně ceny, musí být nová cena v příslušném návrhu uvedena.

7.2.2      Změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu Smlouvy jsou v případech objektivních důvodů přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání, eventuálně programu během zájezdu (z důvodu tzv. vyšší moci).

7.2.3      Navrhne-li CK změnu Smlouvy podle bodu 7.2.1, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude s její změnou souhlasit anebo zda od ní odstoupí. Pokud zákazník do 5 - ti dnů od doručení návrhu na její změnu od Smlouvy neodstoupí, pak se má za to, že se změnou souhlasí.

7.2.4     Cestovní kancelář ITS BILLA TRAVEL  není odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem či třetí osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možno předpokládat, nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat.

 

 7.3          Zrušení zájezdu / pobytu

7.3.1      CK je oprávněna zrušit zájezd / pobyt před jeho zahájením. V případě zájezdů / pobytů, které jsou podmíněny minimálním počtem účastníků, si CK vyhrazuje právo zrušit zájezd / pobyt, pokud nebylo dosaženo tohoto počtu. CK je povinna zaslat zákazníkovi ve lhůtě minimálně 14 dnů před zahájením zájezdu / pobytu písemnou informaci o zrušení zájezdu / pobytu.

7.3.2      Pokud zákazník odstoupí od smlouvy podle bodu 7.2.3 nebo pokud CK odstoupí od Smlouvy z důvodu zrušení zájezdu / pobytu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové Smlouvy poskytla jiný adekvátní zájezd / pobyt, a to minimálně v kvalitě, která odpovídá původní Smlouvě, pokud CK může takový zájezd / pobyt nabídnout.

7.3.3      Při uzavření Smlouvy podle bodu 7.3.2 tohoto článku jsou platby provedené na základě původní Smlouvy považovány za platby podle nové Smlouvy. Pokud je cena nového zájezdu / pobytu nižší než již provedené platby podle předchozí věty, pak je CK povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi.

7.3.4      Pokud CK zruší zájezd / pobyt v době kratší než 20 dnů před termínem zahájení zájezdu / pobytu, je povinna zaplatit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10 % ceny zájezdu / pobytu, čímž není dotčeno právo domáhat se vzniklé újmy. 

7.3.5      CK se může zprostit odpovědnosti za újmu vzniklou odstoupením od Smlouvy podle bodu 7.3.2 či povinnosti hradit smluvní pokutu a nahrazovat újmu dle bodu 7.3.4, prokáže - li, že ke zrušení zájezdu / pobytu došlo z následujícího důvodu:

a) uskutečnění zájezdu / pobytu bylo podmíněno dosažením minimálního počtu účastníků, avšak minimálního počtu účastníků nebylo dosaženo (v takovém případě je nutné výslovné uvedení této podmínky a zároveň uvedení lhůty, ve které nejpozději musí CK písemně informovat zákazníka o zrušení zájezdu / pobytu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků),

b) v důsledku neodvratitelných událostí, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní lze spravedlivě a rozumně požadovat.

 

7.4 Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu / pobytu

7.4.1      Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem Smlouvy, CK neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby či jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu zavázala, je CK povinna v přiměřené lhůtě a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, případně aby zákazník mohl služby čerpat. Zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle Smlouvy, je CK povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně CK uhradí z vlastních prostředků.

 

VIII Odstoupení od smlouvy

8.1          CK může odstoupit od Smlouvy, mimo jiné z těchto důvodů: 

a)            před zahájením zájezdu / pobytu, z důvodů jeho zrušení CK. Zákazník je o takovém zrušení neprodleně informován a je mu nabídnuta nová Smlouva,

b)           z důvodu porušení povinností zákazníkem. Pokud CK odstoupí od Smlouvy z důvodu chování zákazníka proti dobrým mravům např. tím, že zákazník ohrožuje život a zdraví své případně ostatních zákazníků či pracovníků CK, hrubým způsobem vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit CK veškeré více náklady, které CK vznikly (např. náklady spojené se zpáteční dopravou) a vzniklou újmu,

c)            v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK má v tomto případě právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení zákazníků zpět.

 

 

8.2          Zákazník může odstoupit od Smlouvy za těchto podmínek:

Před zahájením zájezdu se stornopoplatkem: V případě, že zákazník před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupí, oznámí to CK písemným oznámením zaslaným na adresu CK (emailem na info@itsbilla.cz nebo poštou na korespondenční adresu ITS BILLA TRAVEL, Babákova 2390/2, 148 00 Praha 11). Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení do CK. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy porušení povinností CK nebo odstoupí-li CK od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné v následující výši ve vztahu k době, kdy zákazník toto CK oznámil:

 

do 30 dnů před zahájením zájezdu 10% z celkové ceny, minimálně však vždy 1 000 Kč;

od 29 do 20 dnů před zahájením zájezdu 30% z celkové ceny;

od 19 do 10 dnů před zahájením zájezdu 50% z celkové ceny;

od 9 do 4 dnů před zahájením zájezdu 70 % z celkové ceny;

od 3. dne (72 hodin) před zahájením zájezdu a méně 90% z celkové ceny.

 

8.3          V případě leteckých zájezdů operovaných pravidelnými linkami se do stornopoplatku započítává vždy plná výše poplatku za zrušení letenky dle platných sazeb příslušných aerolinií. Výše stornopoplatku se řídí podle okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. Cenou zájezdu se rozumí celková cena smluvně sjednaných služeb. CK je oprávněna odečíst stornopoplatky ze zálohy zaplacené zákazníkem nebo ze zaplacené ceny zájezdu.

 

8.4          Zákazník má před zahájením zájezdu / pobytu právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez účtování jakéhokoliv odstupného, pokud nepřijme návrh CK na změnu Smlouvy anebo CK poruší své povinnosti stanovené Smlouvou nebo zákonem.

 8.5          V případě, kdy zákazník neoznámí CK vůli odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu a nedostaví se k odjezdu či nenastoupí pobyt či nevyužije jakoukoliv objednanou službu, pak v takových případech nemá právo na vrácení zaplacené ceny zájezdu / pobytu nebo nevyužité služby.

 

IX Reklamace, odpovědnost za újmu (Reklamační řád)

9.1          V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve Smlouvě, může zákazník služby reklamovat. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, aby mohla být ze strany CK sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést např. ústně nebo písemně, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu / pobytu. Zákazník může reklamaci uplatnit v sídle CK písemně nebo jiným vhodným způsobem, popř. u zprostředkovatele, pokud byla Smlouva uzavřena jeho prostřednictvím. CK vydá zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Reklamuje-li zákazník služby na místě samém v průběhu jejich čerpání, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny poskytující služby nebo jiný pověřený pracovník (dále jen “oprávněná osoba“) povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá oprávněné osobě podklady týkající se reklamace, bude tato skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepíše oprávněná osoba i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za služby nesjednané Smlouvou, které si zákazník objedná od jiného subjektu na místě samém. Předmět reklamace nemohou být újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto případech dána zákonem. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (tzv. vyšší moc) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

9.2          Náhrada újmy, týkající se letecké dopravy, je omezena v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. 5. 2002 tak, jak je dále uvedeno.

a) Za újmu, která přesahuje na každého cestujícího částku 113 100 SDR CK neodpovídá, jestliže prokáže, že k újmě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím CK nebo jejích zaměstnanců či agentů, nebo že k újmě došlo výlučně nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo opomenutím třetí strany.

b) V případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá CK za újmu, vyjma případů, kdy byla učiněna veškerá přiměřená opatření za účelem předejití vzniku újmy, která lze spravedlivě požadovat, nebo v případech, kdy nebylo možné taková opatření učinit. V případě újmy, způsobené zpožděním při přepravě cestujících, je odpovědnost za každého cestujícího omezena na částku 4 694 SDR.

c) V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá CK za újmu, vyjma případů, kdy byla učiněna veškerá přiměřená opatření za účelem předejití újmě, která lze spravedlivě požadovat, nebo v případech, kdy nebylo možné taková opatření učinit. V případě újmy, způsobené zpožděním při přepravě zavazadel, je odpovědnost omezena na částku 1 131 SDR pro každého cestujícího. V případě, kdy zákazník učinil prohlášení o zájmu na dodání zavazadel na místa určení a zaplatil příslušný příplatek (je-li za těchto okolností požadován), bude CK povinna zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání do místa určení.

d) V případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadel odpovídá CK za újmu až do výše 1 131 SDR. CK však nenese odpovědnost, případně jen v omezené míře, jestliže byla újma způsobena vlastní vadou, kvalitou nebo nedokonalostí zavazadla. V případě neodbavených zavazadel, včetně osobních předmětů, odpovídá CK pouze za újmu, která vznikla přímo jeho vinou, nebo vinou jejích zaměstnanců či agentů. V případě, kdy zákazník učinil prohlášení o zájmu na dodání zavazadel na místo určení a zaplatil příslušný příplatek (je-li za těchto okolností požadován), bude CK povinna zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání do místa určení.  Částky uváděné v jednotkách zvláštních práv čerpání (SDR) znamenají jednotky zvláštních práv čerpání, jak je definuje Mezinárodní měnový fond.

e) V případě odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo významného zpoždění letu u letů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 261/2004, ze dne 11. února 2004, se kompenzace za odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo významného zpoždění letu řídí tímto nařízením. Kompenzace dle tohoto nařízení se uplatňují primárně stížností u příslušného leteckého přepravce prostřednictvím formuláře připraveného Evropskou komisí. Pokyny k vyplnění jsou součástí příslušného formuláře stížnosti.

9.3          Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde k újmě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. CK neodpovídá za újmu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat nebo byla-li újma způsobena z důvodu vyšší moci. V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evropských společenství/Evropské unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se tímto odkazuje.

 

X Víza a pasy

V případě, že hostitelská země vyžaduje víza a pokud je to sjednáno, zajišťuje víza CK pouze pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumentů požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhodnutí o udělení víza není v kompetenci CK, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže garantovat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník. Upozorňujeme, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země.

 

XI Pojištění

V ceně zájezdu / pobytu není zahrnuto pojištění pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že mu vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy. Na přání zákazníka zprostředkuje CK uzavření pojištění u ERV Evropské pojišťovny, a.s., IČ 49240196 podle jejich pojistných podmínek.  Zákazník bere na vědomí, že pojistná ochrana začíná teprve zaplacením plného (100 %) pojistného. CK je v tomto případě pouze zprostředkovatelem pojištění a pojistná smlouva je uzavírána mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK nepřísluší posuzovat nároky zákazníka. Podrobné podmínky pojištění obdrží zákazníkovi při uzavření pojištění.

 

XII Osobní údaje 

12.1      Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním. CK při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

12.2      Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.

12.3      CK bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

12.4      Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat pouze k následujícím účelům:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu;

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK;

c) dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost CK uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

d) marketingové a obchodní účely.

12.5      K marketingovým a obchodním účelům podle článku 12.4(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a email zákazníka.

12.6      Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a) k účelu podle článku 13.4(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);

b) k účelu podle článku 13.4(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti CK soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c) k účelu podle článku 13.4(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti CK; a

d) k účelu podle článku 13.4(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

12.7      Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 12.6 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

12.8      Za účelem uvedeným v článku 12.4(a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován,

b) poskytovatel služeb letecké přepravy;

c) pojišťovna spolupracující s CK, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;

d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

12.9      Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CK uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci CK.

12.10      Zákazník bere na vědomí, že CK může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.11     CK vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

12.12    Zákazník má právo požádat CK o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je CK oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu info@itsbilla.cz

12.13    Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat CK o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby CK odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, CK neprodleně odstraní závadný stav.

12.14    Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK jejich osobní údaje.

 

XIII Informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů

13.1      ITS BILLA TRAVEL tímto informuje spotřebitele, že v souladu s ustanovením § 14 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, https://adr.coi.cz.

13.2      ITS BILLA TRAVEL v souladu s nařízením EU tímto informuje spotřebitele, že zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporů online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

XIV Závěrečná ustanovení

14.1       Všechny údaje v katalogu odpovídají stavu v době přípravy katalogu. Pro vyloučení pochybností CK konstatuje, že fotografie použité v katalozích a propagačních materiálech mohou být ilustrativní a nemusejí zcela odpovídat skutečným parametrům daného místa.

14.2       Uváděná kategorizace ubytovacích zařízení ze strany CK vyjadřuje hodnocení kvality a úrovně ubytování podle úsudku CK, přičemž nemusí odpovídat standardní kategorizaci ubytovacího zařízení vyjádřené počtem hvězd a rozdílnost kategorizací nezakládá nárok na náhradu újmy.

14.3       CK nenese odpovědnost za zjevné tiskové chyby a v psaní v tištěných propagačních materiálech, katalozích a v elektronických propagačních materiálech.

14.4       Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 12. 2017. V otázkách, které nejsou upraveny Smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky, se aplikují obecně závazné právní předpisy. Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

 

 

ITS BILLA TRAVEL

Modletice 67, Říčany, Modletice 67, PSČ 251 01, IČ 285 12 502, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 147018

Korespondenční adresa: Babákova 2390/2, 148 00, Praha 11

Telefon: 241 093 223, fax: 241 093 231

Webové stránky: www.itsbilla.cz, email: info@itsbilla.cz

Pojištění záruky pro případ úpadku podle zákona c. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění: CK je podle § 6 zákona c. 159/1999 Sb. řádně pojištěna u ERV Evropská pojišťovny, a.s.

Zákazníkovi vzniká nárok na plnění, pokud CK z důvodu úpadku

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace